Pop-up
Pop-up

Platinum Rent

platinium (1)

Regulamin

Regulamin

Regulamin Wynajmu Samochodu

§1 Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Platinumkk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Katowicka 31/17.

 2. W razie sprzeczności umowy najmu (dalej: umowa) i Regulaminu strony związane są umową.

§2 Ogólne informacje

 1. W chwili odbioru samochodu Najemca musi posiadać ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dokument tożsamości, kartę płatniczą, której jest posiadaczem oraz potwierdzenie rezerwacji/voucher, zaś w przypadku wyboru opcji najmu dodatkowy kierowca, także ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy tej osoby.

 2. W razie niedokonania przez Najemcę odbioru samochodu od Wynajmującego w terminie do 15 minut od ustalonej daty i godziny odbioru wynikającej z rezerwacji, Wynajmujący ma prawo potraktować to jako rezygnację. W przypadku gdy Najemca chce odebrać samochód z opóźnieniem, winien skontaktować się z Wynajmującym i wskazać szacowany czas opóźnienia.

 3. Potwierdzenie wydania samochodu stanowi podpisany przez strony protokół zdawczo-odbiorczy.

 4. Samochód przekazywany jest Najemcy z zatankowanym zbiornikiem paliwa, którego stan odnotowywany jest na protokole zdawczo-odbiorczym. Samochód winien być zwrócony z takim samym poziomem paliwa.

 5. Najemca nie jest uprawniony do udostępniania samochodu (w tym w ramach podnajmu, oddania do bezpłatnego korzystania), celem jego użytkowania, osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

 6. Najmowany samochód nie może być używany przez Najemcę lub osoby trzecie w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, w szczególności do jazd wyścigowych, rajdowych, konkursowych lub treningowych, do nauki jazdy, do holowania pojazdów lub przyczep, w celach zarobkowych, niezgodnie z instrukcją obsługi producenta, niezgodnie z prawem, a w szczególności z prawem o ruchu drogowym.

 7. Najemca ani nikt korzystający z pojazdu nie może w samochodzie palić papierosów, tytoniu ani jakichkolwiek innych substancji. W samochodzie nie mogą być przewożone zwierzęta.

 8. Zakazane jest usuwanie lub zasłanianie oznaczeń na samochodzie, w tym firmowych Wynajmującego, chyba, że Wynajmujący wyrazi na to zgodę pisemnie.

 9. Najemca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów dotyczących eksploatacji najmowanego samochodu, w szczególności: kosztów zakupu paliwa, płynu do spryskiwaczy, oleju, mycia ,czyszczenia wnętrza, kosztów parkingów, garażowania oraz napraw ogumienia. Najemca zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania i uzupełniania poziomu płynów eksploatacyjnych w samochodzie, w tym poziomu paliwa, oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodnicy.

 10. W trakcie trwania umowy Wynajmujący ma prawo do przeprowadzenia inspekcji stanu technicznego pojazdu i sposobu jego użytkowania w celu sprawdzenia realizowania przez Najemcę warunków umowy.

 11. Najemca udostępni samochód w celu przeglądu lub wymiany opon w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego.

 12. Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę najmu bez wypowiedzenia oraz natychmiastowego odbioru Pojazdu na koszt najemcy w sytuacji gdy Najemca korzysta z samochodu w sposób niezgodny z Umową lub Regulaminem, bez zwrotu kaucji.

 13. Najemca jest zobowiązany zwrócić samochód w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie, sprawny, czysty i gotowy do użytku.

 14. W przypadku gdy w chwili zwrotu samochodu dokonanie oględzin będzie utrudnione bądź niemożliwe, sporządzenie protokołu nastąpi w momencie ustąpienia czynników utrudniających lub uniemożliwiających. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za stan samochodu w przypadku gdy do jego uszkodzenia doszło w okresie między jego odbiorem od Najemcy, a przed dokonaniem oględzin. W przypadku braku obecności Najemcy podczas sporządzania protokołu , Wynajmującemu przysługuje prawo do sporządzenia protokołu w imieniu Najemcy.

 15. Czas trwania Umowy może zostać przedłużony jedynie za uprzednią pisemną zgodą Wynajmującego o ile Najemca zgłosi na piśmie wniosek o dalsze używanie samochodu najpóźniej 48 godzin przed końcem trwania Umowy.

 16. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Najemcy lub Kierowcy organom do tego uprawnionym (np. Policji, Staży Miejskiej, GITD).

§3 Wyjazd poza granice RP

 1. Najemca nie jest uprawniony do wyjazdu samochodem poza granice Rzeczpospolitej Polskiej bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

 2. Podróże do regionów zagrożonych lub objętych wojną oraz do Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii są zabronione.

 3. W przypadku podróży do państwa ,w którym prawo państwa przewiduje inne wymogi dotyczące wyposażenia samochodu niż prawo polskie, Najemca obowiązany jest dostosować samochód do wymogów prawa tego państwa na swój koszt, co nie uprawnia Najemcy do ingerencji w samochód i nie znosi obowiązku zwrotu samochodu w stanie, w którym został on wydany.

§4 Opłaty

 1. Płatność za najem następuje z góry za cały okres najmu.

 2. Płatność za opcje dodatkowe następuje wyłącznie przy wydaniu samochodu Najemcy.

 3. Płatność może zostać dokonana wyłącznie za pomocą karty płatniczej (VISA, Mastercard) wystawionej na imię i nazwisko Najemcy.

 4. W przypadku skrócenia okresu najmu wynikającego z umowy środki nie podlegają zwrotowi.

 5. Przed wydaniem samochodu Najemcy, Wynajmujący ustanawia pre-autoryzację środków pieniężnych na karcie płatniczej Najemcy, której posiadaczem jest Najemca w wysokości określonej w Umowie. Pre-autoryzacja środków pieniężnych służy zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy, na podstawie zawartej Umowy najmu oraz niniejszego Regulaminu. Wynajmujący uprawniony jest do obciążenia Najemcy niezapłaconymi, a należnymi kwotami wynikającymi z Umowy oraz Regulaminu.

 6. Pre-autoryzacja zostaje odblokowana na koncie klienta w ciągu 7-21 dni, zależne od wewnętrznych rozporządzeń właściciela karty płatniczej. W przypadku blokady trwającej dłużej niż 21 dni kalendarzowych, Wynajmujący rekomenduje Najemcy kontakt z bankiem.

 7. Zwolnienie pre-autoryzacji nie oznacza zrzeczenia przez Wynajmującego z przysługujących mu w stosunku do Najemcy roszczeń.

§5 Ubezpieczenia

 1. Najemca, osoba kierująca samochodem objęte są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

 2. Ubezpieczenie przysługuje zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej jedynie tym osobom, które użytkują Pojazd za zgodą Wynajmującego.

§6 Awaria

 1. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek niesprawności samochodu, jego elementów, Najemca/osoba kierująca samochodem, zobowiązana jest zabezpieczyć samochód w sposób zapobiegający pogorszeniu jego stanu technicznego, a o zaistniałej niesprawności niezwłocznie poinformować Wynajmującego, wskazując przy tym dokładnie miejsce postoju samochodu i udzielając dalszych informacji, niezbędnych do zabezpieczenia pojazdu.

 2. Wynajmujący w przypadku unieruchomienia wynajmowanego Pojazdu, w miarę możliwości zapewni Najemcy Pojazd zastępczy maksymalnie segmentu B na okres naprawy.

 3. Udostępnienie Pojazdu zastępczego nie przysługuje w przypadku:

  1. utraty dowodu rejestracyjnego lub/i polisy ubezpieczeniowej albo/i kluczyków od Pojazdu,

  2. uszkodzenia Pojazdu z winy Najemcy lub osoby nie uprawnionej do kierowania Pojazdem,

  3. unieruchomienia wynajętego Pojazdu poza terytorium Polski,

  4. aktów wandalizmu.

§7 Wypadki, uszkodzenie, kradzież

 1. Utrata, kradzież, kradzież elementów czy też uszkodzenia samochodu, udział samochodu w wypadku lub kolizji drogowej, Najemca lub osoba kierująca samochodem, winni niezwłocznie zgłosić najbliższej dla miejsca tego zdarzenia jednostce policji oraz Wynajmującemu.

 2. Najemca, osoba kierująca samochodem zobowiązani są do niezwłocznego udzielania żądanych przez Wynajmującego lub towarzystwo ubezpieczeniowe informacji związanych ze zdarzeniami wskazanymi w ust. 1, w tym koniecznymi do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych oraz:

  1. do dostarczenia dokumentów potwierdzającego dokonanie zgłoszeni Policji,

  2. do zapewnienia opieki i zabezpieczenia samochodu,

  3. do dostarczenia, o ile je posiada, danych uczestników, świadków, oraz własnego opisu zdarzeń wskazanych w ust.1,

  4. do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu wykrycia sprawców, uczestników zdarzeń wskazanych w ust.1,

 3. W przypadku naruszenia przez Najemcę któregokolwiek z wymienionych powyżej zapisów, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkodę wyrządzoną Wynajmującemu lub osobie trzeciej.

 4. Najemca, osoba kierująca samochodem nie są upoważnione do składania jakichkolwiek oświadczeń w imieniu Wynajmującego osobom trzecim, w szczególności, co do uznania jakichkolwiek roszczeń, oświadczenia takie nie wiążą Wynajmującego. Nie są wiążące dla Wynajmującego oświadczenia o uznaniu roszczeń osób trzecich składane przez Najemcę lub osobę kierującą samochodem w imieniu własnym.

 5. W razie konieczności ustalenia wartości szkody powstałej w przedmiocie najmu, wysokość szkody ustalana jest na podstawie cennika Audatex.

 6. Najemca ponosi odpowiedzialność wobec Wynajmującego w przypadku gdy zwraca przedmiot najmu w stanie pogorszonym w stosunku do stanu w jakim samochód został Najemcy wydany do wysokości udziału własnego/kaucji, określonego w Umowie, przy czym ograniczenie to (udział własny/kaucja) nie dotyczy sytuacji:

  1. uszkodzeń spowodowanych przez Najemcę umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa bądź lekkomyślności, w tym powstałych w związku z przekroczeniem przez Najemcę dozwolonej prędkości,

  2. uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej eksploatacji samochodu, w szczególności zatarcia silnika,

  3. uszkodzeń wynikających z zatankowania nieprawidłowego paliwa,

  4. uszkodzeń wnętrza pojazdu (o ile nie są wynikiem kolizji drogowej),

  5. uszkodzeń opon, szyby, podwozia lub wyposażenia Pojazdu jak np. (antena radiowa, gaśnica, koło zapasowe itp.)

  6. ucieczki prowadzącego pojazd z miejsca wypadku,

  7. złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody,

  8. kierowania pojazdem w stanie po zażyciu narkotyków lub środków psychotropowych, po spożyciu alkoholu albo bez ważnego prawa jazdy,

  9. kradzieży samochodu w przypadku gdy nie zostaną zwrócone Wynajmującemu kluczyki lub/i dokumenty pojazdu oraz w przypadku, gdy pojazd nie został przez Najemcę właściwie zabezpieczony przed kradzieżą i włamaniem,

  10. gdy Towarzystwo Ubezpieczeń z którym zawarta jest umowa ubezpieczenia AC pojazdu lub Towarzystwo Ubezpieczeń sprawcy szkody (OC) odmówi wypłaty części lub całości odszkodowania z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub osób trzecich, za które Najemca ponosi odpowiedzialność, lub którym udostępnił samochód.

  11. kierowania pojazdem przez osobę nie upoważnioną przez Wynajmującego

 7. W przypadku gdy przedmiot najmu zwrócony jest w stanie pogorszonym, Najemca odpowiedzialny jest za utracone przez Wynajmującego korzyści, wynikające z niemożności wynajmowania samochodu z uwagi na konieczność wykonania czynności zmierzających do przywróceniu samochodu do stanu niepogorszonego. dla potrzeb określenia utraconych korzyści przyjmuje się stawkę 40 EUR brutto dziennie. W razie konieczności ustalenia czasu naprawy, jest on ustalany w oparciu kalkulację Audatex oraz czas związany czynnościami niezbędnymi do naprawy samochodu.

 8. Najemca nie jest upoważniony do dokonywania jakiejkolwiek naprawy samochodu bez wyraźnej zgody Wynajmującego. Dotyczy to także oględzin i holowania samochodu.

§8 Udział własny w szkodzie lub kradzieży

 1. Najemca ma możliwość zawarcia umowy w wariancie „bez udziału własnego”. W takim przypadku Wynajmujący nie będzie dochodzić od Najemcy odszkodowania w związku ze zwrotem samochodu w stanie pogorszonym w stosunku do jego stanu w chwili wydania go Najemcy, utratą lub kradzieżą. Powyższe dotyczy kwoty udziału własnego, określonego w Umowie, oraz kosztów utraconych korzyści, określonych w §7 ust. 7. Zawarcie umowy najmu w wariancie „bez udziału własnego” nie wyłącza pełnej odpowiedzialności Najemcy za szkodę w sytuacjach określonych w §7 ust. 6 lit a-j, co oznacza w szczególności, że w takim przypadku kwoty należnego odszkodowania nie pomniejsza się o wartość „udziału własnego”.

 2. W przypadku otrzymania przez Najemcę samochodu zastępczego, nie podlega on zniesieniu udziału własnego w szkodzie a najemca ponosi pełną finansową odpowiedzialność za jego uszkodzenie.

 3. W przypadku otrzymania przez Najemcę samochodu zastępczego , Wynajmujący ma prawo utworzenia kolejnej pre-autoryzacji na karcie płatniczej Najemcy.

§9 Odpowiedzialność Wynajmującego

 1. 1.Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wobec Najemcy, osób trzecich, w szczególności:

  1. związane lub będące następstwem uszkodzenia, niesprawności, kradzieży samochodu lub jego części,

  2. związane lub będące następstwem pozostawienia, zgubienia, przewożenia rzeczy, osób w samochodzie.

§10 Opłaty dodatkowe

 1. Udostępnienie Pojazdu osobie nieuprawnionej – 1200 zł.

 2. Brak kluczyka – koszt kluczyka w serwisie ASO + 200 zł.

 3. Brak dokumentów Pojazdu (nie dotyczy kradzieży Pojazdu) – 200 zł.

 4. Brak tablicy rej., naklejki rej. na szybie (za każde) – 200 zł.

 5. Palenie tytoniu w Pojeździe – 800 zł.

 6. Złamanie zakazu przewożenia zwierząt, usuwanie sierści – 800 zł.

 7. Zwrot brudnego Pojazdu z zewnątrz– 50 zł.

 8. Zwrot brudnego Pojazdu w środku + na zewnątrz 100 zł.

 9. Zwrot Pojazdu z plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku – 600 zł.

 10. Zwrot brudnego Pojazdu w środku + na zewnątrz – 100 zł.

 11. Zwrot Pojazdu z plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku – 600 zł.

 12. Zwrot Pojazdu z wyczuwalnym nieprzyjemnym zapachem – 600 zł.

 13. Brak lub uszkodzenie każdego kołpaka oryginalnego – 100 zł.

 14. Zatankowanie do Pojazdu niewłaściwego paliwa – koszt naprawy + 1000 zł.

 15. Demontaż części Pojazdu lub dokonanie przeróbek bez zgody Wynajmującego – 2000 zł. + koszt uzupełnienia brakującej części w serwisie ASO.

 16. Każdorazowe przekroczenie prędkości powyżej 180 km h – 100 zł.

 17. Uszkodzenie lub nie zwrócenie każdego z dobranych elementów wyposażenia dodatkowego (GPS, łańcuchy, relingi i box dachowy) zobowiązany jest pokryć całkowity koszt brakującego wyposażenia.

 18. Zwrot brudnego fotelika – 50 zł.

 19. Zwrot uszkodzonego lub niekompletnego fotelika – 500 zł.

 20. Opłata Administracyjna za zwrot Pojazdu z opóźnieniem powyżej 60 min bez poinformowania Wynajmującego. – 100 zł.

 21. Bezumowne korzystanie z samochodu – wartość stawki dobowej określonej w Umowie plus 200 zł za każdą rozpoczętą dobę.

 22. Usługa tankowania Pojazdu 200 zł. + koszt paliwa.

 23. W przypadku wyjazdu lub podjęcia próby wyjazdu za granicę Polski bez zgody – 1500 zł.

 24. Udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i/lub organów administracji o użytkowniku Pojazdu, którym dokonano wykroczenia i/lub przestępstwa – 200 zł.

 25. Opłata administracyjna za dokonanie płatności za mandat lub inną opłatę wynikająca z użytkowania samochodu przez klienta – 200 zł. + rzeczywisty koszt mandatu lub opłaty.

  Zostaw swój numer telefonu - skontaktujemy się z tobą!